Блог

Вина Алазанської долини

Грузія – благодатний край. Тут дивовижним чином сплелися всілякі ландшафтні деталі, створюючи виняткові живописні картини. Це величні гірські вершини, швидкі річки, озера із кришталево прозорою водою, тепле море та його залиті сонцем береги. Пустельні землі тут є сусідами з лісами: дубовими, евкаліптовими, буковими. Але особливої ​​уваги заслуговують унікальні чудові долини з їхніми родючими ґрунтами та м’яким кліматом, що ідеально підходить для вирощування чудового, соковитого, смачного винограду.

Одним з таких регіонів є Кахетія та чудова Алазанська долина, де виноград росте всюди, а соковиті грона, завдяки «майстерним майстрам», перетворюються на чудове вишукане вино.

Трохи історії

Якщо говорити про виноробство в Грузії, то одна з технологій – виробництво вина у кеврі, внесена до знаменитого списку ЮНЕСКО у розділі нематеріальної культурної спадщини. Квеврі – величезні глиняні судини, об’ємом до 8 тис. літрів, які спеціально закопуються у землю та заповнюються виноградом. У цих самих глеках і відбувається процес ферментації. Коли бродіння закінчується, посудину закупорюють, залишаючи у такому стані на кілька місяців. Відкривають його, як правило, навесні та привітні господарі пригощають гостей чудовим напоєм.

Цей метод використовувався споконвіку. Глиняні ємності, виявлені в Грузії, які нагадують квеври, дослідники датують VI – V ст. до. н. е. В даний час вирощування вина в домашніх умовах поширене практично нарівні з промисловим.

Зонування

Щоб не помилитися у виборі винної продукції (адже кожен виробник вважає свою «най-най»), експерти радять орієнтуватися на виноробну зону, а також на технологію виробництва. Основних зон налічується зараз у Грузії лише п’ять. Це Чорноморське узбережжя, Імереті, Картлі, Рача-Летчхумі і, звичайно, Кахеті – справжній центр виноробства.

Край, у свою чергу, ділиться на 14 окремих мікрозон, кожна з яких славиться своїми чудовими винами. В Алазанській долині розкинули свої угіддя такі найвідоміші мікрозони як Цинандалі, Кіндзмараулі, Ахашені, Гурджаані. Їхні назви відображають унікальний стиль певного винного виробу. Для виробництва використовуються спеціальні сорти винограду. Найчастіше – це неповторний «Сапераві» та універсальний «Ркацителі».

Сапераві

ДЦя назва належить не тільки сорту винограду, а й вину. Йому притаманні незвичайний смак, чарівний аромат, приголомшливий колір. У ньому відчувається присутність чорносливу, ноток чорної смородини, останнім в акорді розкривається смак стиглої вишні. Мають місце гранатові та ожинові мотиви.

Ще більш привабливим робить його довготривала терпкість. Один тільки ковток цього чудового еліксиру може буквально перенасичити смакові рецептори. Чим старший «Сапераві», тим виразніше і вишуканіше його внутрішня композиція. «Вік» 12–15 років вважається піком для максимального розкриття найкращих якостей. Але молоде вино теж має свої незаперечні переваги. Воно легко п’ється, залишаючи невловимий, тонкий аромат після смаку.

Насичений колір – від пурпурного до темно-фіолетового робить напій просто неповторним. Причому освітлити натуральний продукт, розбавляючи водою або ще чимось, навряд чи вдасться. Сапераві відноситься до розряду сухих вин. Має дуже невелику міцність, всього 10-12 градусів. Численні дослідження довели, що цей унікальний напій має досить потужні цілющі властивості.

Ркацителі

 ще один не менш популярний напій, яким славиться Алазанська долина. Приваблює його благородний, багатий смак, здатний задовольнити запити найдосвідченіших гурманів. Адже в ньому чудово з’єднуються нотки цитрусу, аличі, зеленого яблука, запашного перцю. Смак неймовірно свіжий, трохи пряний з довгим приємним післясмаком.

Біле сухе вино, з міцністю близько 11 градусів теж має цілющі властивості. Потрібно тільки знати міру і дотримуватися правил культури пиття, здавна шановані серед кавказьких довгожителів.

Окрім незрівнянного дуету, наша компанія «Brandbar» пропонує й інші чудові вироби. Розкішна колекція вин Алазанської долини чекає на шанувальників ексклюзивної продукції.

Georgia is a fertile land. Here all sorts of landscape details are surprisingly intertwined, creating exceptional picturesque pictures. These are majestic mountain peaks, fast rivers, lakes with crystal clear water, warm sea and its sun-drenched shores. Desert lands here are adjacent to forests: oak, eucalyptus, beech. But the unique magnificent valleys with their fertile soils and mild climate deserve special attention, which is ideal for growing wonderful, juicy, tasty grapes.

One of these regions is Kakheti and the delightful Alazani Valley, where grapes grow everywhere, and juicy bunches, thanks to skilled craftsmen, turn into marvelous fine wine.

A bit of history

If we talk about winemaking in Georgia, then one of the technologies – the production of wine in Qvevri – is included in the famous UNESCO list in the section of intangible cultural heritage. Qvevri are huge clay vessels, up to 8 thousand liters in volume, which are specially buried in the ground and filled with grapes. In these very jugs, the fermentation process takes place. When fermentation ends, the vessel is sealed, leaving it in this state for several months. It is opened, as a rule, in the spring and the hospitable hosts treat guests to an excellent drink.

This method has been used for centuries. Clay containers found in Georgia and resembling qvevri, researchers date back to the 6th-5th century BC. Currently, the cultivation of wine at home is widespread almost on a par with the industrial one.

Zoning

In order not to make a mistake in the choice of wine products (after all, each producer considers his “best”), experts advise focusing on the wine-growing area, as well as on the production technology. There are now only five main zones in Georgia. These are the Black Sea coast, Imereti, Kartli, Racha-Letchkhumi and, of course, Kakheti – a real center of winemaking.

The region, in turn, is divided into 14 separate microzones, each of which is famous for its wonderful wines. In the Alazani Valley, such famous microzones as Tsinandali, Kindzmarauli, Akhasheni, Gurjaani spread their lands. Their names reflect the unique style of a certain wine product. For their production, special grape varieties are used. Most often it is the unique “Saperavi” and the universal “Rkatsiteli”.

Saperavi

This name belongs not only to the grape variety, but also to the wine. It has an unusual taste, magical aroma, and amazing color. The presence of prunes, notes of blackcurrant is felt in it, the taste of ripe cherries is revealed last in the chord. There are pomegranate and blackberry motifs.

What makes it even more attractive is its long-lasting astringency. Just one sip of this magnificent elixir can literally oversaturate the taste buds. The older “Saperavi”, the more expressive and refined its internal composition. “Age” 12-15 years is considered the peak for the maximum disclosure of the best qualities. But young wine also has its undeniable merits. It is easy to drink, leaving an elusive, delicate aroma in the aftertaste.

Saturated color – from purple to dark purple makes the drink simply inimitable. Moreover, it is unlikely that it will be possible to lighten a natural product by diluting it with water or anything else. Saperavi belongs to the category of dry wines. It has a very small fortress, only 10-12 degrees. Numerous studies have proven that this unique drink has quite powerful healing properties.

Rkatsiteli

This is another no less popular drink that the Alazani Valley is famous for. It attracts with its noble, rich taste, capable of satisfying the needs of the most sophisticated gourmets. After all, it miraculously combines notes of citrus, cherry plum, green apple, and allspice. The taste is incredibly fresh, slightly spicy with a long pleasant aftertaste.

Dry white wine, with a strength of about 11 degrees, also has healing properties. It is only necessary to observe the measure and adhere to the rules of the drinking culture, revered since ancient times among the Caucasian centenarians.

In addition to the incomparable duo, our Brandbar company offers other amazing products. A luxurious collection of Alazani Valley wines awaits admirers of exclusive products.

Залишити відповідь